آبنما دیواری

این نوع آبنما دیوار هایی مصنوعی هستند که حفره هایی برای خروج آب در آن به وجود آمده که بسیار طبیعی جلوه می دهد و مانند صخره هایی که از داخل آن ها آب به بیرون سرازیر می کند می باشد.