آبنما کلاسیک

این آبنما ها دارای زیبایی و جلوه های خاص خود هستند ولی به دلایل خاص و محدودیت بدون موسیقی هستند حرکات زیبای آب و استفاده از جلوه های نوری زیبا جذابیت وصف ناپذیری به این سازه ها می بخشند.